Doelstelling

Doel: Schoolschaak in Rotterdam promoten en ondersteunen

Visie: Op termijn wordt op 80% van de Rotterdamse Basisscholen schaken aangeboden als schoolactiviteit en/of naschoolse activiteit

Onderzoek door diverse instellingen en universiteiten (zie hier voor een selectie) heeft aangetoond dat schaken, en dan vooral op jonge leeftijd, de schoolprestaties ten goede komt en voor met name kinderen uit achterstandswijken een opstap kan zijn naar een hoger onderwijsniveau.

Helaas wordt er begin 2018 in Rotterdam slechts op 18% van de basisscholen op een of andere manier geschaakt, terwijl schaken op bijvoorbeeld Poolse basisscholen inmiddels deel uitmaakt van het vaste lesrooster, daarmee gevolg gevend aan de aansporing van het Europees Parlement aan de lidstaten om schaken op te nemen in het lesprogramma van alle basisscholen (zie bijlage).

De Stichting wil haar doel mede bereiken door mensen in Rotterdam die affiniteit met schaken hebben dichter bij elkaar te brengen en de krachten te laten bundelen: het bedrijfsleven, Rotterdam Sportsupport, schaakverenigingen, de politiek, professionele schakers, schaakleraren, vrijwilligers, de RSB, de KNSB, charitatieve instellingen, etc.
Een goede coördinatie tussen de diverse stakeholders is voor het bereiken van de Stichting’ s doelstellingen van essentieel belang.

Hiertoe heeft de Stichting in november 2017 een comité Schoolschaak Rotterdam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van de nationale schaakbond KNSB, Rotterdam Sportsupport en Schaakopleidingen om gezamenlijk een plan te schrijven
ten behoeve van schoolschaak in Rotterdam.
De Stichting maakt zich verder sterk om met de KNSB extra schaakleraren op te leiden – mede onder Rotterdamse studenten – zodat aan de stijgende vraag naar schaaklessen en schaakleraren kan worden voldaan.

Verder is de Stichting voorbereidingen aan het treffen voor een pilot op een of meer basisscholen in Rotterdam. De kinderen zullen over een langere periode schaakles krijgen, waarbij het effect hiervan op onder meer hun schoolresultaten gemonitord zal worden.
De pilot begint in het schooljaar 2018/2019.

Trouw: Schaken als sprinkplank op Rotterdame scholen

openrotterdam.nl: Stichting Schoolschaak Rotterdam wil meer schaken op Rotterdamse scholen

cbsnews.com: Chess instills new dreams in kids from rural Mississippi county

europachess.org: Education through chess in schools project in Poland

schaakacademieapeldoorn.nl: Op weg naar de schaak-top

schaaktalent.nl: Schaken als leervak op de basisschool?

klasse.be: Schaken op school

rtlnieuws.nl: betere schoolprestaties voor je kind?

Schriftelijke verklaring over over invoering van het programma ‘Schaken op School’ in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie. Het Europees Parlement,

  •  gezien artikel 6 en artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
  •  gezien artikel 123 van zijn Reglement,
  1. overwegende dat artikel 6 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt, dat sport tot de gebieden behoort waarop de Unie bevoegd is ‘om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen’;
  2. overwegende dat schaken als sport toegankelijk is voor kinderen uit alle sociale geledingen, en daarom kan bijdragen aan sociale cohesie en aan beleidsdoelstellingen als sociale integratie, bestrijding van discriminatie, terugdringing van criminaliteit en zelfs de bestrijding van verschillende verslavingsvormen;
  3. overwegende dat schaken de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen van het kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook het gevoel voor creativiteit, de intuïtie, het geheugen, het analysevermogen en de besluitvaardigheid ten goede komt; ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht;
  • vraagt de Europese Commissie en de lidstaten de invoering van het programma ‘Schaken op School’ in het onderwijssysteem van de EU-lidstaten aan te moedigen;
  • vraagt de Europese Commissie in haar komende mededeling over sport aandacht te besteden aan het programma ‘Schaken op School’ en zorg te dragen voor voldoende financiering hiervan vanaf 2012;
  • vraagt de Europese Commissie de resultaten van de studies naar het effect van het programma op de ontwikkeling van de kinderen in aanmerking te nemen;
  • verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Commissie en de parlementen van de lidstaten.